↓ Online Poliçe Satın almak için Turuncu Butona Tıklayarak Acentemizden Anında Poliçenizi alın ↓

→ ONLİNE POLİÇE ←

En uygun fiyatlar için teklif talebi bırakın Hemen Teklif Al

Alacak Sigortası

Alacak Sigortası modeli Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni oluşturduğu bu sigorta ile KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak.
Mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacak. 
Operasyonel süreçler 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek. 
İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak.
KOBİ'ler SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek.

Alacaklar Garanti Altında

  • 120, 180 veya 360 güne kadar olan vadeli alacaklarınız garanti altında
  • İster Peşin İster Taksitli (%25 peşin 3 taksit veya peşin ödemede %10 indirim)
  • İlk 3 Ay Ek İndirim (İlk 3 ayda katılan Kobi’lere %10 ek indirim)

Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

  • Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.
  • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
  • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
  • Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar.
  • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

Alacak Sigortası Nasıl Alınır?

Alacak sigortası yaptıracak olan şirketin başta, ciro bilgilerinin gösterir gelir gider tabloları, hesap özetleri, bilanço vb olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları ilgili linke yükleyecek ya da mail adresine iletmesi gerekmektedir. Finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek yetkili sistemden gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler. Quick Sigorta talebiniz onaylandıktan sonra, bir alacak sigorta poliçesi düzenler.

Alacak Sigortası Talep Formu

Alacak Sigortası Talep Formu İndir

Alacak Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır.
120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için AZAMİ TEMİNAT TUTARI

Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)
Ciro (TL)
Oran (%)
Oran (%)
Net Primin Katı
  -----0----- -  3.000.000
0,50
0,80
1,40
10
  3.000.001  -  5.000.000
0,45
0,70
1,23
10
  5.000.001  - 10.000.000
0,42
0,60
1,05
10
10.000.001 - 15.000.000
0,40
0,50
0,88
15
15.000.001 - 20.000.000
0,35
0,45
0,79
15
20.000.001 - 25.000.000
0,32
0,40
0,70
15


ÖRNEK:

3.500.000 TL vadeli satış cirosu bulunan bir KOBİ, 10 alıcısına yaptığı 180 güne kadar vadeli satışından doğan toplam 2.500.000 TL alacağını sigorta ettirmek istemektedir.

KOBİ’nin vadeli satışlarından elde ettiği cirosu 3.500.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 180 güne kadar olduğu için tabloya istinaden uygulanacak prim oranı %0,70’dir.

Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim tutarı 24.500 TL (3.500.000 x %0,70) olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara (%5 oranında) Gider Vergisi eklenecektir. Ödeyeceği bu tutar karşılığında alabileceği maksimum tazminat tutarı da 245.000 TL (24.500 TL x 10) olacaktır.

Alacak Sigortası

Kapsamı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.

KAPSAM

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulur.

SORGULAMA ÜCRETİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10TL’dir.

PRİM VE AZAMİ TEMİNAT TUTARI

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanır.

PRİM TAHSİLATI

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.
Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile 4 eşit taksit olarak taksitlendirilmesi mümkündür.

RİSK DEĞERLENDİRME

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişikin Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilir.

KREDİ LİMİTLERİ

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirlenen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır. Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, diğer %50 lik grupta bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

TEMİNAT ORANI VE MUAFİYET

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında değişebilir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise belirlenen teminat oranları kapsamında 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenir.

Alacak Sigortası

Genel Şartları

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

A.1.1. İflas etmesi,

A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,

A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,

A.1.4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,

A.1.5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,

A.1.6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.

Alacak Sigortası Genel Şartları'nın devamını okuyun

Size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece bunu kabul ettiğinizi varsayacağız. Tamam Çerez Politikası

TORUN Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi- 18 Yıllık Tecrübe | Torun İnsurance Agency Ltd. Co. - Experience of 18 Years